Vedtægter for

Lokalhistorisk Selskab

for

Brønshøj, Husum og Utterslev

 

Foreningens navn, hjemsted og formål:

Artikel 1:

1. Selskabets navn er Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj,

Husum og Utterslev

2. Selskabets hjemsted er Brønshøj

Artikel 2:

Selskabets formål er:

¤ at samle personer med interesse for Brønshøj, Husum og

Utterslev´s historie og topografi

¤ at medvirke til indsamling og bevaring af alt, der belyser

lokalhistorien og topografien

¤ at udgive litteratur, billeder mm, der har tilknytning til Brønshøj,

Husum og Utterslev, samt afholde møder og foredrag

¤ at arrangere lokalhistoriske og topografiske udstillinger

¤ at virke for udbygning af samarbejde mellem kulturelle

interesserede personer, foreninger og institutioner med

samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

Artikel 3:

Ved oprettelsen af et lokalhistorisk arkiv, der er tilknyttet Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, skal det opfylde de krav, som Københavns kommune stiller til et arkiv, dvs.

¤ at det indsamlede materiale skal opbevares på betryggende måde

¤ at der skal være en registrering af materialet

¤ at der er offentlig adgang til arkivet under opsyn på nærmere

fastsatte tidspunkter

¤ at det indsamlede materiale overgår til Københavns stadsarkiv

og Bymuseum ved en eventuel opløsning af arkivet

Selskabets medlemmer:

Artikel 4.

Bestyrelsen kan optage enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder som medlemmer.

Bestyrelsen:

Artikel 5.

Den ordinære generalforsamling vælger blandt medlemmerne en bestyrelse på indtil syv medlemmer for to år; dog således at tre respektive fire medlemmer afgår efter tur ved den ordinære generalforsamling.

Desuden vælges på hver ordinær generalforsamling to bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Disse valg gælder for et år ad gangen

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Artikel 6:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den af bestyrelsen valgte sekretær skriver referat over det på bestyrelsesmødet passerede. På det følgende bestyrelsesmøde fremlægges referatet til godkendelse.

Artikel 7:

Selskabet tegnes af formand, næstformand og kasserer hver for sig.

Bestyrelsen kan meddele prokura i nærmere definerede forhold.

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

Dette gælder også hvis formanden fratræder før udløbet af den tid, for hvilken denne er valgt. I så fald fungerer næstformanden til den førstkommende, ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen:

Artikel 8:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Første ordinære generalforsamling finder dog først sted i 1992.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsen valg af suppleanter til bestyrelsen,

valg af revisor og revisorsuppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Artikel 9:

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsesbeslutning og skal afholdes efter skriftlig begæring til formanden fra mindst en trediedel af medlemmerne. Indkaldelse skal ske senest to uger efter begæringens aflevering.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved valg kan der kræves skriftlig afstemning.

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

Regnskabsåret og midler:

Artikel 10:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Artikel 11:

Selskabets midler består af:

¤ medlemskontingenter

¤ støtte og tilskud, som ydes for at muliggøre at nå de mål, som selskabet har sat sig.

Kontingent:

Artikel 12:

Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og vedtages på det pågældende års ordinære generalforsamling. Medlemskontingentet er straks forfaldet til betaling og skal være indbetalt til selskabet senest to måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringer og selskabets opløsning:

Artikel 13:

Hvis mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling begærer det, skal et givet forslag sendes til urafstemning.

Ændring af vedtægter kræver vedtagelse af mindst to tredjedele af samtlige afgivne stemmer.

Andre forslags vedtagelse kræver almindelig flerhed af afgivne stemmer.

Artikel 14:

Ved beslutning om selskabets opløsning anvendes dettes midler efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Anvendelsen skal så vidt muligt tilgodese samme formål som selskabets.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. september 1990.

Ændret af den ordinære generalforsamling den 18. februar 1997.

Ændret af den ordinære generalforsamling den 20. februar 2001 (ny artikel 3, tilføjelse til artikel 9)

Ændret af den ordinære generalforsamling den 22. februar 2005 (ny artikel 13)