Generalforsamling tirs. 6. februar 2018

i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev – 6. februar kl. 19.00 i Cafe Bjerget, Bispebjerg Torv 8, 2400 København NV.

Tekst: Anne Brix Christiansen og Bo Öhrström

Til stede: Steen Heick, Henning Skinnerup, Inger Struve, Tage Andersen, Lis Bøtker Madsen, Bent Christensen, Svend Erik Bangsrud, Inge Egede Andersen, Inge Jensen, Irene Hjelmslund, Henning Lehmann, Kurt Martinsen, Anne-Marie Nørregaard, Lise og Tage Christiansen, Helen Jespersen, Bo Öhrström, Helge Baun Sørensen, Karen Højgaard, Anne Lise Crety, Manfred Crety, Thomas Viggo Pedersen, Svend Ole Nielsen, Carsten Yssing, Anne Brix Christiansen

Referent: Anne Brix Christiansen

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Godkendelse af det reviderede regnskab

Fastsættelse af kontingent

Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Formand Bo Öhrström bød velkommen og gav ordet til næstformand Helge Baun Sørensen, som fortalte om, hvordan vi holder generalforsamling forskellige steder i ”vores område”. Thomas Viggo Pedersen fortalte om det bygværk, vi denne gang gæster – et bygværk, som er en del af ”kransen” omkring Grundtvigskirken. Derefter viste Helge i form af en mini-billedaften lokalhistoriske film, eksempler på gode arkivalier, som er tilgået arkivet, samt fotos fra flere af selskabets arrangementer.

 Ad 1 – Valg af dirigent:

Kurt Martinsen blev foreslået og valgt uden modkandidater.  Kurt takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til selskabets vedtægter, idet dato for generalforsamling blev adviseret i bladet i december 2017. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen, og mødet gik i gang.

Ad 2 – Formandens beretning:

Indledning

Indledningsvis vil jeg glæde mig over, at det igen har været et særdeles positivt og travlt år for Selskabet. Lad mig dele nogle eksempler på dette med Jer:

 • Fire numre af Nyt fra Lokalhistorien er udkommet.
 • Arkivets samlinger er udbygget bl.a. med en lang række lokalaviser, og arkivet har stadig været åbent hver fjortende dag. I 2018 holdes der forsøgsvis åbent to timer hver torsdag.
 • Der har været afholdt mange, velbesøgte arrangementer. Flagskibet er de lokalhistoriske billedaftener, der ofte har trukket 70-80 deltagere og givet nye medlemmer.
 • Københavns Kommunes Arkivudvalg midler til Selskabet for 2017 er anvendt i henhold til tilsagnet og er opbrugt til sidste krone.
 • Københavns Kommunes Arkivudvalg har givet tilsagn til en stor ansøgning om husleje og formidlingsaktiviteter for Selskabet i 2018.
 • Den basale økonomi er endnu bedre end i 2017.
 • Medlemssituationen er ganske positiv (21 nye medlemmer, 13 forlod selskabet herunder dødsfald og flytninger, pt. er der i alt 151 betalende medlemmer).

Jeg vil derfor med det samme sige stor tak til medlemmerne for deres opbakning til Selskabet og fremmødet til Selskabets arrangementer. Jeg vil ligeledes sige mange tak til bestyrelsen. I år har udviklingen i aktiviteterne været endnu større end i de tidligere år, og Selskabet udviklet sig særdeles positivt, hvilket har krævet en solid indsats i bestyrelsen.

Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder igennem året (seks i året før), så alene indsatsen i forbindelse med disse møder har været betydelig.

Bladet Nyt fra Lokalhistorien

Selskabet har i kalenderåret som vanligt udsendt fire numre af Nyt fra Lokalhistorien, og de fire numre var på henholdsvis 28, 24, 20 og 16 sider.

Portoen stiger stadig samtidig med, at PostNord’s uddeling forringes i forhold til leveringstid og leveringskvalitet. Selskabet søger dermed stadig at spare porto i forbindelse med udsendelsen af bladet gennem mest mulig egen uddeling af bladet. Det færdige blad fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne til uddeling, og kun fjerntboende medlemmer samt medlemmer uden tilgængelig postkasse får bladet med posten.

Arkivet

Arkivet er fortsat placeret på Pilegården i mødelokale 4 og i det sammenhængende arkivlokale.

I 2017 blev der fortsat holdt åbent i arkivet hver anden torsdag aften, og i 2018 holdes der forsøgsvis åbent torsdag aften i hver uge. Der opleves en væsentlig interesse for arkivet gennem mange mail henvendelser, besøg på arkivet samt indlevering af nye arkivalier.

Selskabet har stadig arkivalier opbevaret i forbindelse med Husum Bibliotek, og Selskabet er meget taknemmelig for at kunne benytte et lokale dér indtil videre.

Arkivet på Pilegården rummer stadig den næsten komplette samling af Brønshøj Husum Avis.

I februar 2017 blev det muligt at ansøge om samlinger af lokalaviser fra Det Kongelige Bibliotek, idet biblioteket havde afsluttet digitaliseringen af lokalaviser og kunne nu levere det ene af de to pligtafleverede eksemplarer til relevante institutioner og foreninger. Selskabet fik i maj 2017 tilbudt 58 forskellige titler af lokalaviser med forskelligt dækning af årgangene. Lokalaviserne dækker hele Lokalhistorisk Selskabs lokalområde, der er området med postnumrene 2400 og 2700. Selskabet takkede ja til tilbuddet og fik leveret 4½ palle lokalaviser til placering på nye reoler i arkivet.

Selskabet ansøgte Bispebjerg Bydelspulje ved Bispebjerg Lokaludvalg om dækning af transportomkostninger for lokalaviserne og fik tilsagn til dækning af alle disse omkostninger. Selskabet har medfinansieret i form af arbejdskraft og er taknemmelig for den afgørende støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg. Lokalområdets borgere kan hermed for første gang få en samlet, unik og nem adgang til lokalområdets historie formidlet gennem de lokale aviser.

Arrangementerne

Fra sidste generalforsamling frem til dagens generalforsamling har der været annonceret og gennemført 19 arrangementer i relation til Selskabet inklusive generalforsamlingerne (14 i året før). Jeg vil kort løbe arrangementerne igennem:

* Tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19.00-21.00: Generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab i Karens Hus.

* Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 16.00-17.00: Omvisning ved Lars Cramer Petersen i Carlstad-Udstillingen i Rytterskolen på Brønshøj Torv.

* Tirsdag d. 14. marts 2017: Billedaften på Pilegården med titlen ”Da Brønshøj blev storbyforstad”.

* Lørdag d. 25. og søndag d. 26. marts 2017: Deltagelse på SLAK’s stand i Øksnehallen til ”Historiske dage”.

* Tirsdag d. 4. april 2017: Billedaften om Bjarne Reuter på Pilegården med titlen ”Vi genoplever den kendte forfatters mange steder i bydelen.”

* Tirsdag d. 30. maj 2017: Rundvisning i Ballerup for bestyrelsen inviteret af bestyrelsen i Ballerup Historiske Forening.

* Lørdag d. 10. juni 2017: Sommerfest ved Grundtvigs Kirke.

* Lørdag d. 10. juni 2017: Kulturdagen på Brønshøj Torv.

* Torsdag d. 15. juni 2017: Rundvisning på Bispebjerg Hospital.

* Tirsdag d. 12. september 2017: Billedaften på Pilegården om Husum.

* Tirsdag d. 19. september 2017: Kvartervandring i Utterslev.

* Torsdag d. 21. september 2017: Præsentation af Brønshøjbogen på Brønshøj Bibliotek.

* Torsdag d. 5. oktober 2017: Ældredag på Pilegården med åbent arkiv.

* Tirsdag d. 14. november 2017: Besøg i Brønshøj Præstegård.

* Torsdag d. 7. december 2017: Julestue i arkivet på Pilegården.

* Tirsdag d. 9. januar 2017: Billedaften på Pilegården under titlen ”Tingbjerg - Industri i Husum”.

* Torsdag d. 25. januar 2018: Rundvisning på Rigsarkivet på Slotsholmen.

* Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 19-21, Generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab på Cafe Bjerget, Bispebjerg Torv 8.

Dette var årets mange arrangementer, og listen er endda ikke helt dækkende for de tilfælde, hvor et enkelt bestyrelsesmedlem har deltaget aktivt i et eksternt arrangement.

Endelig vil jeg gerne reklamere for kommende arrangementer:

* Lørdag d. 10. og søndag d. 11. marts 2018: Historiske dage i Øksnehallen.

* Tirsdag d. 13. marts 2018: Billedaften på Pilegården under titlen ”Frederikssundsvejs butikker - før og nu”.

* Onsdag d. 11. april 2018: Hjemmebesøg i Bellahøjhusene.

* Tirsdag d. 15. maj 2018: Billedaften på Pilegården under titlen ”Skoler i Husum”

* Lørdag d. 2. juni 2018: Sommerfest ved Grundtvigs Kirke.

Endelig undersøges muligheden for en billedaften i NordVest eksempelvis i Karens Hus.

Og der vil komme flere arrangementer til.

Bogudgivelser

Svend Ole Nielsens bog lanceres i foråret 2018, og den beskriver fire af Brønshøj sogns fem landsbyer fra midten af 1500-tallet til første halvdel af 1800-tallet: Brønshøj, Husum, Utterslev og Emdrup.

Samarbejder

Der har fortsat været samarbejdet med Agendaforening Nordvest om fælles annoncering gennem året. På denne måde kan vi fælles mere, end vi kan hver for sig, hvilket giver medlemmerne endnu mere værdi af deres medlemskab.

Bestyrelsen for Selskabet er stadig i kontakt med bestyrelsen for Ballerup Historiske Forening, der har til huse i Pederstrupsgård. Der blev afholdt et bestyrelsesbesøg i Ballerup med rundvisning tirsdag d 30. maj 2017, og et genbesøg i Brønshøj planlægges i 2018.

Hjemmesiden

Selskabet har en vigtig kommunikationskanal i hjemmesiden med linket www.lokalhistorie-bhu.dk. Der ligger mange oplysninger bl.a. om bøger og notater samt aktuelle arrangementer, og flere nye medlemmer har fundet Selskabet via hjemmesiden. Man kan melde sig ind her og læse Selskabets vedtægter. Kontaktoplysninger for bestyrelsen er tillige at finde på hjemmesiden.

Der kan stadig stilles lokalhistoriske spørgsmål til Selskabet via en central postkasse i Google-mail, og postkassen kan findes på hjemmesiden. Der kommer mange af spørgsmål, og det lykkes ofte at levere fyldestgørende svar på vanskelige spørgsmål.

Økonomi

Foreningen har en sund økonomi, hvilket kassereren vil redegøre nærmere for senere.

I 2016 fik Selskabet fra Københavns Kommunes Arkivudvalg bevilget et markant beløb på 63.000 kr. til aktiviteter i 2017, og disse er til sidste krone anvendt til fremme af Selskabet inden for de ansøgte formål. Der er betalt husleje og gennemført formidlingsaktiviteter i form af en bogudgivelse samt udviklet bannere, postkort, labels og trykt plakater.

Herudover fik Selskabet tilskud fra Bispebjerg Lokaludvalg på 10.350 kr. til dækning af transportudgifter for de erhvervede lokalaviser.

I 2017 og senest i januar 2018 har Selskabet har fået bevilget et substantielt beløb fra Københavns Kommunes Arkivudvalg til aktiviteter i 2018:

Type af udgift

Begrundelse

 kr.

Driftsudgifter

 

 

Husleje

Huslejen omhandler arkivet i Pilegården

40.778

Drift af internet

Drift af website samt domæne

841

Formidlingsaktiviteter

 

 

Bladudgivelser

Trykning af medlemsblad Nyt fra Lokalhistorien

8.000

Informationsfoldere

Foldere om Selskabets aktiviteter

1.000

Plakater, landkort mm.

Lokalhistoriske billeder, plakater, landkort mm.

10.000

Poloshirts

Poloshirts med logo til

2.500

Kontorartikler

 

 

Farvepatroner

Udskrivning af formidlingsmateriale

1.200

Arkiveringsmateriale

Indbinding af 15 årgange af lokalaviser

14.100

Papir

Papir til materiale til formidling

300

Hardware/software

 

 

Scanner/printer

Digitalisering af arkivmateriale

2.000

I alt

 

80.719

Fremtiden

Som nævnt indledningsvis har der været et meget højt aktivitetsniveau i Selskabet i 2017 og meget tyder på, at det vil forblive på dette niveau eller måske endda stige. Indsatsområder i 2018 er næsten som i 2017:

 • Udgivelse af fire numre af Nyt fra Lokalhistorien med uændret kvalitet.
 • Fastholde arkivet som mødested for medlemmer og andre interesserede herunder arbejde for depotfaciliteter.
 • Afprøve muligheder for ansøgninger om nye projekter inklusive finansiering med udgangspunkt i arkivet
 • Afholdelse af inspirerende og velbesøgte arrangementer.
  • Arrangementer giver nye medlemmer og bogsalg.
  • Bogsalg giver nye medlemmer og begge dele ny økonomi.
 • Anvende alle bevilgede midler fra Københavns Kommunes Arkivudvalg i 2018 inden for de ansøgte formål.
 • Tiltrækning af nye medlemmer gennem hjemmeside, arkivbesøg, svar på lokalehistoriske spørgsmål, sociale medier, offentlige arrangementer og uddeling af invitationsfoldere bl.a. ved Selskabets arrangementer og gennem samarbejdspartnere.

Den grundlæggende opgave er vedblivende at skaffe nye medlemmer, og det tyder på, at medlemsfremgangen kan fastholdes.

Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

Hvis noget af de tilstedeværende har mailadresser, som vi ikke har fået og gerne må bruge til eksempelvis annoncering af arrangementer, hører jeg meget gerne fra Jer. Hvis I ikke har fået en reminder om generalforsamlingen på mail – så har vi ikke jeres mailadresse.

Tilsvarende har vi altid brug for flere hænder, så hvis nogen gerne vil hjælpe til, hører jeg også meget gerne fra dem.

-  -  -  o  -  -  -

Der var derefter åbent for kommentarer og spørgsmål til formanden. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. Formandens beretning blev derefter taget til efterretning.

Inge Egede Andersen efterlyste bedre koordinering af arrangementer med andre lignende foreninger – eksempelvis Historieklubben. Bestyrelsen vil bestræbe sig på dette.

Ad 3 – Godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anne Brix Christiansen uddelte det reviderede regnskab og gennemgik det. Herunder blev regnskabet sammenlignet med det tilsvarende regnskab fra sidste år.

Den øgede aktivitet i Selskabet viser sig også igennem regnskabet. En større bevilling fra Arkivudvalget har givet større muligheder.

Bestyrelsen forsøger fortsat at holde udgiften til porto nede ved selv at runddele en række af bladene – primært i 2400 og 2700.

Også i 2017/18 mangler der en del indbetalinger af kontingent. Rykker vil blive udsendt sammen med opkrævning af kontingent for 2018/19 (for at spare porto – og for at sikre mod flere gangs ikke-betalende 😊) Bliver det dermed dobbelte kontingent ikke betalt inden for tidsfristen, slettes medlemmet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent

Budget for 2018 blev gennemgået – på basis af det, foreslås kontingentet fastholdt.

Fastholdelse af nuværende kontingent blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5 – Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Anne-Lise Crety, Helge Baun Sørensen, Thomas Viggo Pedersen og Anne Brix Christiansen var på valg og var alle villige til genvalg. Alle blev valgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Manfred Crety og Karen Højgaard blev foreslået og var villige til genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater.

Valg af revisor

Kurt Martinsen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Valg af revisorsuppleant

Bent Christensen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Ad 6 – Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad 7 – Eventuelt

Tage Andersen: efterlyste et telefonnummer, som man kan kontakte ang. tilmelding til arrangementer. Formandens nummer kan bruges – der lægges information på hjemmesiden.

Henning Skinnerup: kunne man etablere et samarbejde med andre foreninger, som f.eks. Vanløse. Formanden undersøger mulighederne.

Kurt Martinsen: som opvokset i Brønshøj fremhævede, at det er SÅ godt, at vi har haft en lang række af gode folk i Brønshøj, der kan fortælle den lokale historie – med Helge som den store fortæller og kender i disse år.

 

 

Lokalhistorisk Selskab regnskab 2017 og budget 2018

 

Indtægter

Regnskab 2017

Budget 2018

Kontingent

22.920,00

20.000,00

Tilskud

73.350,00

80.719,00

Bogsalg

15.615,00

7.500,00

Porto udligning

64,00            

0,00

Samlede indtægter 2017

111.949,00

108.219,00

 

 

 

Udgifter

Regnskab 2017

Budget 2018

Administration

-5.367,17

-3.000,00

Arrangement

0,00

-5.000,00

Bogkøb

-400,00

-400,00

Forplejning

-3.421,30

-5.000,00

Formidling

-23.111,77

-29.600,00

Gaver

-95,00

-100,00

Gebyrer

-360,00

-340,00

Husleje

-40.200,00

-40.778,00

IT

-841,00

-841,00

Kontorartikler

-2.173,19

-900,00

Medlemskab

-818,00

-900,00

Ny bog                               

-13.000,00

0,00

Porto køb

-3.343,95

-4.000,00

Trykning af blad                                       

-6.687,50

-8.000,00

Samlede udgifter

-99.818,88

-98.859,00

 

 

 

Selskabets overskud

12.130,12

9.360,00