Husum, 20. april 2022

Referat af den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev onsdag d. 30. marts 2022 kl. 18.00-21.00 i Emdrup kirkes mødesal, Ved Vigen 7-9, 2400 København NV.

34 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Aftenen blev indledt med lokalhistorisk snak ved bordene ledsaget af kaffe og kage.

Næstformand Helge Baun Sørensen fortalte om aktuelle begivenheder i Selskabet, viste tilhørende billeder og beskrev kommende arrangementer.

Dernæst blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne, se herefter.

Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

Kurt Martinsen blev valgt. Kurt fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Formandens beretning v. Bo Öhrström Indledning

Jeg er glad for, at vi kan afholde generalforsamling for året 2021. Hermed er vi nu tilbage på vedtægternes tidspunkt på året for generalforsamlinger med et normalt regnskabsår bag os efter to års corona-forstyrrelser.

2021 på trods af coronavirus

Selv om coronavirusset ligesom i 2020 har sat begrænsninger for Selskabets aktiviteter, er der alligevel sket meget i 2021:

 • Fire numre af Nyt fra Lokalhistorien er udkommet.
 • Arkivets samlinger er udbygget, og arkivet er i muligt omfang åbent to timer hver uge.
 • Arkivet er flyttet fra Pilegården til Brønshøj Bibliotek.
 • Der er afholdt 12 velbesøgte arrangementer.
 • Københavns Kommunes Arkivudvalg midler til Selskabet for 2021 er anvendt i henhold til tilsagnet og er opbrugt til sidste krone.
 • Københavns Kommune giver tilsagn til en ansøgning om husleje og formidlingsaktiviteter for Selskabet i 2022.
 • Solid økonomi med passende overskud på året.
 • Positiv medlemsudvikling, 197 betalende medlemmer i marts 2022.

Jeg vil derfor med det samme sige stor tak til medlemmerne for deres stadige opbakning til Selskabet og fremmødet til Selskabets arrangementer.

Jeg vil ligeledes sige mange tak for indsatsen til bestyrelsen.

Bladet Nyt fra Lokalhistorien

Selskabet har i kalenderåret som vanligt udsendt fire numre af Nyt fra Lokalhistorien i marts, juni, september og december. Numrene var på henholdsvis 36, 28, 24 og 32 sider og rummede dermed mere stof end normalt. Alle numre blev trykt i farver.

Portoen stiger stadig, og tre ud af fire numre i 2021 har krævet dobbelt porto grundet det øgede sidetal. Selskabet søger dermed stadig at spare porto i forbindelse med udsendelsen af bladet gennem mest mulig egen uddeling af bladet. Det færdige blad fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne til uddeling, og kun fjerntboende medlemmer samt medlemmer uden tilgængelig postkasse får bladet med posten.

Arkivet

Arkivet var i årets første knap 11 måneder fortsat placeret på Pilegården i mødelokale 4 og i det sammenhængende arkivlokale. Midler fra Københavns Kommunes dækkede som vanligt huslejen for Selskabet.

I 2020 blev der fortsat holdt åbent i arkivet hver torsdag aften kl. 18-20 dog under hensyntagen til regeringens restriktioner.

Arkivet på Pilegården rummede den næsten komplette samling af Brønshøj Husum Avis suppleret med adskillige andre samlinger af lokale aviser og udbygges løbende med arkivalier.

Selskabet har stadig arkivalier opbevaret i forbindelse med Husum Bibliotek.

I forbindelse med Pilegårdens nyindretning med tandlægeklinikker og planen om på sigt overflytning af Pilegårdens aktiviteter til Brønshøj Gamle Skole flyttede arkivet på Pilegården til Brønshøj Bibliotek d. 24. november 2022.

Bestyrelsen fyldte 120 flyttekasser med arkivalier, der udgjorde hele arkivets indhold. Selve flytningen blev gennemført effektivt af flyttefirmaet Jonas på seks timer.

Arkivet er nu beliggende i stort lokale i kælderetagen kort fra indgangsdøren til biblioteket.

Arrangementerne

I frem til generalforsamlingen d. 30. marts 2022 har der under hensyntagen til regeringens restriktioner været annonceret og gennemført 12 arrangementer i forbindelse med Selskabets område:

 • Mandag d. 14. juni 2021 kl. 13 & 15: Byvandring, En tur i Brønshøj.
 • Onsdag d. 18. august 2021 kl. 13 & 15: Byvandring, En tur ad Rentemestervej.
 • Onsdag d. 25. august 2021 kl. 13-16: Billeder i Pilegården.
 • Onsdag d. 22. september 2021 kl. 19-21: Lokalhistorisk billedaften.
 • Onsdag d. 29. september 2021 kl. 15-17: Foredrag, Historier fra Emdrup.
 • Tirsdag 9. november 2021 kl. 19: Foredrag, Bispebjerg Bakke og Bispebjergvej.
 • Fredag d. 29. oktober 2021 kl. 14.30-15.30: Rundvisning, Københavns Museum.
 • Torsdag d. 25. november 2021 kl. 18-21: Generalforsamling, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.
 • Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 15-17: ÅBENT HUS, indvielse af vore nye lokaler.
 • Tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 18-21: Medlemsmøde, FILMAFTEN.
 • Lørdag d. 26.- søndag d. 27. marts 2022: Historiske Dage.
 • Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 18-21: Generalforsamling, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Der er planlagt fire arrangementer:

 • Torsdag d. 21. april 2022 kl. 14.30-16.30: Besøg, Rødkilde Skole.
 • Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19-21: Billedforedrag, Emdrup i gamle dage, Lundehuskirken.
 • Tirsdag 24. maj 2022 kl. 18-21: Medlemsmøde, Billeder, Salen i Pilegården.
 • Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 15-17: Byvandring, Husum.

Medlemskaber

Selskabet er medlem af to foreninger:

 • Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK).
 • Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF).

Foreningerne er ganske forskellige:

SLAK samler alle Københavnske lokalhistoriske foreninger og arkiver. Formålet er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser mm. Medlemskab er nødvendigt aht. tilskud fra Københavns Kommune. SLAK fordeler tilskud til arkivernes faglige aktiviteter, mens

Københavns Kommune bl.a. betaler driftsudgifter som husleje.

DLF samler alle danske lokalhistoriske foreninger. Formålet er at styrke interessen for dansk lokalhistorie mm. Medlemskab er frivilligt.

Samarbejder

Der har fortsat været samarbejdet med Agendaforening Nordvest om fælles annoncering gennem året. På denne måde kan vi fælles mere, end vi kan hver for sig, hvilket giver medlemmerne endnu mere værdi af deres medlemskab.

Hjemmesiden

Selskabet har en vigtig kommunikationskanal i hjemmesiden med linket www.lokalhistorie-bhu.dk. Der ligger mange oplysninger bl.a. om Arkivet, bøger og notater samt aktuelle arrangementer, og flere nye medlemmer har fundet Selskabet via hjemmesiden. Man kan melde sig ind her og læse Selskabets vedtægter. Kontaktoplysninger for bestyrelsen er tillige at finde på hjemmesiden.

Der kan stadig stilles lokalhistoriske spørgsmål til Selskabet via en central postkasse i Google-mail, og postkassen kan findes på hjemmesiden.

Økonomi

Foreningen har en sund økonomi.

I 2020 fik Selskabet fra Københavns Kommunes Arkivudvalg bevilget et markant beløb på 98.700,84 kr. til aktiviteter i 2021, og disse er til sidste krone anvendt til fremme af Selskabet inden for de ansøgte formål. Der er bl.a. betalt husleje, forsikring, drift af hjemmeside, indbinding af avisårgange, trykning af blad, trykning af plakater og postkort samt indkøb af scannere.

I 2021 har Selskabet har fået bevilget det ansøgte beløb fra Københavns Kommune på 47.946 kr. til aktiviteter i 2022. Det mindre beløb viser, at Selskabet ingen udgifter har til husleje i 2022.

Ansøgte formål er eksempelvis forsikring, drift af hjemmeside, trykning af blad, indbinding af avisårgange, trykning af plakater, postkort og informationsfoldere.

Afsluttende

Den grundlæggende opgave er vedblivende at fastholde og tiltrække medlemmer gennem attraktive tilbud i form af medlemsblade, arrangementer, arkivet, lokalhistorisk samvær mm., og det tyder på, at medlemsfremgangen kan fastholdes.

Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren Anne Brix Christiansen gennemgik overordnet regnskabet. Det blev bemærket, at indtægterne via Mobile Pay fremover bliver opdelt i kategorier med hver sit Mobile Pay nummer. Regnskabet blev derefter godkendt.

Budgettet for 2022 blev fremlagt, og det viser et underskud på knap 6.000 kr. Selskabet har en solid beholdning i banken, og samtidig holdes bankkontoen under beløbet for negative renter.

Fastsættelse af kontingent

Kassereren meddelte, at kontingentet på kr. 150 pr. medlem bliver fastholdt endnu et år. Kontingentet ansås som værende lavt og svarende til Selskabets indtægtsbehov.

 1. Valg

Valg af bestyrelsen for en toårig periode

Helge Baun Sørensen, Anne Brix Christiansen, Yrsa Holm Kristensen og Anne-Lise Crety var på valg. Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Manfred Crety var på valg. Manfred var villig til genvalg. Manfred blev valgt.

Reidun Jarlhøj var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Wodskou Christensen. Peter blev valgt.

Bestyrelsen ønskede endnu en suppleant valgt. Jette Nielsen stillede op. Jette blev valgt.

Valg af revisor

Kurt Martinsen var på valg. Kurt var villig til genvalg. Kurt blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Bent Christensen var på valg. Bent var villig til genvalg. Bent blev valgt.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. Eventuelt

Der blev inviteret til forslag til arrangementer i Selskabet. Forslag kan altid mailes til Selskabets postkasse eller formanden. Forsamlingen foreslog følgende:

 

 • Besøg på Brønshøj Skole
 • Gennemgang af rørføring af vand omkring Utterslev Mose og under Brønshøj Kirke
 • Beskrivelse og besigtigelse af kloaknettet
 • Besøg på NEXT Uddannelse København
 • Foredrag om Ladegårdsåen
 • Besøg på Bellahøj Koblingsstation (kommandocentral tillige) ved Hulgårdsvej.

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at indsende stof til Nyt fra Lokalhistorien og til at bidrage til Selskabets aktiviteter. Afslutningsvis takkende dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede for fremmødet samt medlemmernes engagement.

Herefter var Selskabet vært for et let måltid.