Referat af den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
Fredag d. 22. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i Boldklubben FIX' Klubhus ved Kirkemosen.
40 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Næstformand Helge Baun Sørensen fortalte om aktuelle begivenheder i Selskabet, viste tilhørende billeder og beskrev årets arrangementer. Herefter fulgte lokalhistorisk snak ved bordene ledsaget af kaffe og kanelstænger fra Kirstens Konditori.
Dernæst blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne, se herefter.

 

Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
Kurt Martinsen blev valgt. Kurt fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Formandens beretning v. Bo Öhrström
Indledning
Velkommen til generalforsamlingen for året 2023. Der er udrettet meget i året:
- Fire numre af Nyt fra Lokalhistorien er udkommet.
- Arkivets samlinger er udbygget, og arkivet har været åbent to timer hver uge.
- Der er afholdt 12 velbesøgte arrangementer.
- Københavns Kommunes midler til Selskabet for 2023 er anvendt i henhold til tilsagnet og er opbrugt til sidste krone.
- Københavns Kommune har givet tilsagn til husleje og forsikring i 2024. Tilsagn til
formidlingsaktiviteter er i 2024 er øget i forhold til 2023, idet ansøgninger for 2024 opfyldes 100% for alle arkiverne i København.
- Stadig solid beholdning i bank på trods af reduceret tilskud i 2023.
- Stabilt medlemstal: 198 betalende medlemmer i marts 2024.
Jeg vil derfor med det samme sige stor tak til medlemmerne for deres stadige opbakning til Selskabet og fremmødet til Selskabets arrangementer.
Jeg vil ligeledes sige mange tak for indsatsen til bestyrelsen.


Bladet Nyt fra Lokalhistorien
Selskabet har i kalenderåret som vanligt udsendt fire numre af Nyt fra Lokalhistorien i marts, juni, september og december. Numrene var på henholdsvis 24, 28, 36 og 32 sider, og alle numre blev trykt i farver. Portoen stiger stadig, og tre ud af de fire numre i 2023 har krævet dobbelt porto grundet det øgede sidetal.
Selskabet søger dermed stadig at spare porto i forbindelse med udsendelsen af bladet gennem mest mulig egen uddeling af bladet. Det færdige blad fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne til uddeling, og kun fjerntboende medlemmer samt medlemmer uden tilgængelig postkasse får bladet med posten. Der uddeles og
sendes omtrent lige mange blade.

 

Arkivet
Arkivet flyttede til Brønshøj Bibliotek d. 24. november 2021. Arkivet er beliggende i et stort lokale i kælderetagen kort fra indgangsdøren til biblioteket. Biblioteket opkrævede en rimelig husleje i 2023.
I 2022 blev der holdt åbent i arkivet hver onsdag eftermiddag kl. 15-17.
Arkivet på Pilegården rummer den næsten komplette samling af Brønshøj Husum Avis suppleret med adskillige andre samlinger af lokale aviser og udbygges løbende med arkivalier. Selskabet har stadig arkivalier opbevaret i forbindelse med Husum Bibliotek.

 

Arrangementerne
I 2023 frem til generalforsamlingen d. 22. marts 2024 blev der annonceret og gennemført 12 arrangementer i forbindelse med Selskabets område:
-  Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 18-21: Generalforsamling, Pilegården, Salen.
-  Mandag d. 17. april 2023 kl. 19-21: Billedaften ”Biografer i bydelen”, Pilegården, Caféen
-  Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15-17: Gamle billeder i Arkivet, Lokalhistorisk Arkiv
-  Onsdag d. 7. juni 2023 kl. 16-18: Byvandring i Husum
-  Fredag d. 25. august 2023 kl. 15-18: Medlemsmøde ”Utterslev Mose mm.”, FIX’ Boldklub
-  Torsdag d. 21. september 2023 kl. 15-17: Foredrag ”At være barn i Nordvest i 1950’erne”, Lygten Station
- Torsdag d. 5. oktober 2023 kl. 19-21: Billedaften ”Fabrikker og virksomheder i bydelen”, Pilegården, Caféen
- Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 14.30: Rundvisning i Den engelske Haveby
- Onsdag d. 13. december 2023 kl. 18-21: Juleafslutning, Pilegården, Salen
- Onsdag d. 31. januar 2024 kl. 19-21: Billedaften ”Bellahøj”, Pilegården, Caféen
- Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 18-21: Medlemsmøde ”Besættelsen i bydelen”, Pilegården, Caféen
- Fredag d. 22. marts 2024 kl. 19-21: Generalforsamling, FIX’ Boldklub.
Der er planlagt fire arrangementer:
- Mandag d. 29. april 2024 kl. 19-21: Billedaften om postkort, Pilegården, caféen
- Fredag d. 24. maj 2024 kl. 13-16: Udflugt til Ledøje
- Torsdag d. 13. juni 2024 kl. 13-14.30: Byvandring ad Dortheavej i Nordvest
- Søndag d. 2. juni 2024 kl. 11-16: Svenskeslaget, Smørum Kulturhus.

 

Medlemskaber
Selskabet er medlem af to foreninger:
• Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK).
• Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF).
Foreningerne er ganske forskellige: SLAK samler alle Københavnske lokalhistoriske foreninger og arkiver. Formålet er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser mm. Medlemskab er nødvendigt aht. tilskud fra Københavns Kommune. SLAK fordeler efter ansøgning tilskud til arkivernes faglige aktiviteter, mens
Københavns Kommune efter ansøgning betaler driftsudgifter som husleje og forsikring.
SLAKs bestyrelse blev udvidet i 2023 med repræsentation fra alle 10 lokalhistoriske foreninger og arkiver i København. Dermed er Lokal Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev også repræsenteret.
DLF samler alle danske lokalhistoriske foreninger. Formålet er at styrke interessen for dansk lokalhistorie mm. Medlemskab er frivilligt.

 

Hjemmesiden
Selskabet har en vigtig kommunikationskanal i hjemmesiden med linket www.lokalhistorie-bhu.dk. Der ligger mange oplysninger bl.a. om Arkivet, bøger og notater samt aktuelle arrangementer, og flere nye medlemmer har fundet Selskabet via hjemmesiden. Man kan melde sig ind her og læse Selskabets vedtægter.
Kontaktoplysninger for bestyrelsen er tillige at finde på hjemmesiden.
Der kan stadig stilles lokalhistoriske spørgsmål til Selskabet via en central postkasse i Google-mail, og postkassen kan findes på hjemmesiden.

 

Økonomi
Foreningen har en solid kassebeholdning på 69.052,32 kr.
I 2022 fik Selskabet fra Københavns Kommunes Arkivudvalg bevilget et beløb på 43.400,00 kr. til aktiviteter i 2023, og disse er til sidste krone anvendt til fremme af Selskabet inden for de ansøgte formål.
Der er bl.a. betalt husleje, forsikring, drift af hjemmeside, trykning af blad og kort samt indkøb af postkort.
I 2023 har Selskabet ansøgt til Københavns Kommune om 75.600,00 kr. til aktiviteter i 2024. Selskabet har modtaget tilsagn til alle de ansøgte aktiviteter dvs. husleje og forsikring på 22.700,00 kr. samt formidlingsaktiviteter mm. på 52.900,00 kr. Disse formidlingsaktiviteter omfatter bl.a. drift af hjemmeside, indbinding af avisårgange, udgivelse af Nyt fra Lokalhistorien samt trykning af plakater, postkort og informationsfoldere.
Der arbejdes for, at de generelle bevillinger fra Københavns Kommune fastholdes i 2025 og fremover til 2024 niveau for alle arkiver.

 

Afsluttende
Den grundlæggende opgave er vedblivende at fastholde og tiltrække medlemmer gennem attraktive tilbud i form af medlemsblade, arrangementer, Arkivet, lokalhistorisk samvær mm., og det tyder på, at medlemstallet kan fastholdes.
Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer.
Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren Anne Brix Christiansen gennemgik overordnet regnskabet. Regnskabet blev derefter godkendt.
Formanden Bo Öhrström fremlagde budgettet for 2023, og det viser et overskud på 6.200 kr.
Overordnede betragtninger:
- Efter en kraftig reduktion i 2023 er tilskudsbevillingerne fra Kbh. Kommune for 2024 på normalt niveau efter en betydelig indsats fra de lokalhistoriske arkiver.
- Med udgangspunkt i PostNords kraftigt øgede porto priser foreslås kontingentet ændret fra 150 kr. til 200 kr. årligt Det skal bemærkes, at kontingentet har været uændret i 10 år.
- Efter to års underskud budgetteres nu med overskud.
- Ultimo 2024 kendes størrelsen af tilskudsbevillingerne for 2025 fra Kbh. Kommune. Hvis bevillingerne ikke fastholdes, vil budget 2025 strammes i nødvendigt omfang.
Indtægter:
-  Tilskud fra Kbh. Kommune dækker husleje og forsikring på i alt 22.700.
-  MobilePay fastholdes på nær øgning med større kontingent.
-  Kontingent øges med større kontingent.
-  Tilskud fra Kbh. Kommune via SLAK dækker formidlingsaktiviteter generelt se under udgifter.
- De to varesalg fastholdes.

Udgifter:
- Varekøb, som ikke kan henføres til de efterfølgende poster, fastholdes.
- Gebyr øges markant grundet højere gebyrer i Danske Bank.
- Gaver (oplæg og præmier) ved arrangementer fastholdes.
- Kbh. Kommune dækker husleje og forsikring på i alt 22.700.
- Kontingenter til SLAK og DLF er uændrede.
- Internet-adgang i Arkivet og drift af hjemmeside er uændrede.
- Forbrugsmaterialer sænkes grundet passende lager af kuverter, papir og toner mm.
- Lokaleleje estimeres som tidligere ud fra Pilegårdens lokaleleje.
- PostNord har øget portopriserne, og de 4 blade årligt fastholdes. Ved hvert nummer sendes ca. 100 blade med PostNord, mens 100 blade uddeles af bestyrelsesmedlemmer m.fl. Uddelingen er særdeles vigtig for den samlede økonomi.
- Der budgetteres ikke med yderligere IT-udstyr.
- Plakater/opklæbning og postkort dækker passende produktion af materiale til formidling.
- Bladudgivelser rummer 4 blade i passende sidetal og styktal.
- Arkiveringsmaterialer indbinding, arkivæsker mm. dækker passende materiale til arkivets udvikling.
- Arrangement rummer uændrede omkostninger til arrangementer ud over gaver, lokaleleje og forplejning. Eventuelle øvrige omkostninger ved arrangementer som eksempelvis adgangsbilletter dækkes af egenbetaling fra deltagerne.
- Forplejning dækker kaffe og kage i størst muligt omfang ved medlemsarrangementer. Anden mad og drikke dækkes af egenbetaling fra deltagerne. En beskeden, årlig bestyrelsesmiddag dækkes tillige.
- Informationsfoldere rummer omkostninger til materiale til hvervning af nye medlemmer.
Forsamlingen tilsluttede sig, at kontingentet ændres fra 150 kr. til 200 kr. årligt.
4. Valg
Valg af bestyrelsen for en toårig periode
Helge Baun Sørensen, Anne Brix Christiansen, Yrsa Holm Kristensen og Anne-Lise Crety var på valg.
Helge og Anne var villige til genvalg, mens Yrsa og Anne-Lise ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Jette Nielsen og Karin Eriksen. Helge, Anne, Jette og Karin blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Manfred Crety var på valg, og Manfred var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog yderligere Steen Heick. Manfred, og Steen blev valgt.
Valg af revisor: Kurt Martinsen var på valg, og Kurt var villig til genvalg. Kurt blev valgt.
Valg af revisorsuppleant: Bent Christensen var på valg, og Bent var villig til genvalg. Bent blev valgt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Eventuelt
Der blev inviteret til forslag til arrangementer og andre aktiviteter for Selskabet. Forslag kan altid mailes til Selskabets postkasse eller formanden. Forsamlingen foreslog følgende:
- Besøg på Efterslægten
- Besøg af Bjarne Reuter.
Afslutningsvis takkende dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen samt medlemmerne for fremmødet og deres engagement.
&  &   &

Skriv en tekst her