Husum, 12. april 2023

Referat af den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev onsdag d. 29. marts 2023 kl. 18.00-21.00 i Salen, Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

50 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Aftenen blev indledt med en sandwich på Selskabets regning.

Næstformand Helge Baun Sørensen fortalte om aktuelle begivenheder i Selskabet, viste tilhørende billeder og beskrev årets arrangementer. Herefter fulgte lokalhistorisk snak ved bordene ledsaget af kaffe og småkager.

Dernæst blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne, se herefter.

Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

Kurt Martinsen blev valgt. Kurt fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Formandens beretning v. Bo Öhrström Indledning

Velkommen til generalforsamlingen for året 2022. Der er udrettet meget i året:

 • Fire numre af Nyt fra Lokalhistorien er udkommet.
 • Arkivets samlinger er udbygget, og arkivet har været åbent to timer hver uge.
 • Der er afholdt 16 velbesøgte arrangementer.
 • Københavns Kommunes Arkivudvalgs midler til Selskabet for 2022 er anvendt i henhold til tilsagnet og er opbrugt til sidste krone.
 • Københavns Kommune giver tilsagn til ansøgning om husleje og forsikring i 2023. Tilsagn til formidlingsaktiviteter forventes dog stærkt reduceret for alle arkiver i København i 2023 i forhold til ansøgningerne.
 • Stadig solid beholdning i bank efter investeringer i arrangementer i året.
 • Positiv medlemsudvikling
  • 204 betalende medlemmer i marts 2023 fra 197 i marts 2022
  • 22 nye medlemmer
  • 15 udgåede medlemmer
   • 3 flyttede til andet område og meldte sig ud
   • 2 gået bort
   • 10 meldt ud af kassereren efter to rykkere uden resultat.

Jeg vil derfor med det samme sige stor tak til medlemmerne for deres stadige opbakning til Selskabet og fremmødet til Selskabets arrangementer.

Jeg vil ligeledes sige mange tak for indsatsen til bestyrelsen.

Bladet Nyt fra Lokalhistorien

Selskabet har i kalenderåret som vanligt udsendt fire numre af Nyt fra Lokalhistorien i marts, juni, september og december. Numrene var på henholdsvis 24, 24, 24 og 40 sider, og det seneste nummer rummede dermed mere stof end normalt. Alle numre blev trykt i farver.

Portoen stiger stadig, og ét ud af de fire numre i 2022 har krævet dobbelt porto grundet det øgede sidetal. Selskabet søger dermed stadig at spare porto i forbindelse med udsendelsen af bladet gennem mest mulig egen uddeling af bladet. Det færdige blad fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne til uddeling, og kun

fjerntboende medlemmer samt medlemmer uden tilgængelig postkasse får bladet med posten. Der uddeles og sendes omtrent lige mange blade.

Arkivet

Arkivet flyttede til Brønshøj Bibliotek d. 24. november 2021. Arkivet er beliggende i et stort lokale i kælderetagen kort fra indgangsdøren til biblioteket. Biblioteket opkrævede ikke husleje i 2022.

I 2022 blev der holdt åbent i arkivet hver onsdag eftermiddag kl. 15-17.

Arkivet på Pilegården rummer den næsten komplette samling af Brønshøj Husum Avis suppleret med adskillige andre samlinger af lokale aviser og udbygges løbende med arkivalier.

Selskabet har stadig arkivalier opbevaret i forbindelse med Husum Bibliotek.

Arrangementerne

I 2022 frem til generalforsamlingen d. 29. marts 2023 blev der annonceret og gennemført 16 arrangementer i forbindelse med Selskabets område:

 • Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 18-21: Generalforsamling, Emdrup Kirkes mødesal.
 • Torsdag d. 21. april 2022 kl. 14.30-16.30: Besøg på Rødkilde Skole.
 • Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19-21: Billedforedrag, Emdrup i gamle dage, Lundehus Kirke.
 • Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 18-21: Medlemsmøde, Ukendte, gamle billeder, Pilegården.
 • Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 15-17: Byvandring i Husum.
 • Mandag d. 22. august 2022 kl. 18-20: Medlemsmøde, Om Bellahøj Skole og Mad i gamle dage, Brønshøj Bibliotek.
 • Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 19-21: Billedaften, Flere billeder fra Frederikssundsvej før og nu, Brønshøj Bibliotek.
 • Onsdag d. 5. oktober 2022 kl. 09:00-11:30: Rundvisning, Radiometer, Husum.
 • Torsdag d. 3. november 2022: Rundvisning og spisning, Energicenter Voldparken.
 • Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19-21: Foredrag, Hvorfor ser bydelen Bispebjerg ud, som den gør?, Tagensbo Skole.
 • Torsdag d. 1. december 2022 kl. 18-21: Medlemsmøde, Julestemning og Brønshøjminder, Pilegården.
 • Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 19-21: Billedaften, Kendte fra bydelen, Pilegården.
 • Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 14-17: Medlemsmøde, Foredrag Hans Kragh Jacobsen og billeder fra kolonihaver, Bellahøj Kirke.
 • Fredag d. 3. marts 2023: Foredrag, Emdrup, Emdrup Kirke.
 • Torsdag d. 9. marts 2023 kl. 14-15: Besøg på Lygten Station.
 • Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 18-21: Generalforsamling, Pilegården.

Der er planlagt fire arrangementer:

 • Mandag d. 17. april 2023 kl. 19-21: Billedaften, Biografer i lokalområdet, Pilegården.
 • Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15-17: Medlemsmøde, Gamle billeder i Arkivet.
 • Onsdag d. 7. juni 2023 kl. 16-18: Byvandring i Husum med efterfølgende middag på Krudtuglen.

Medlemskaber

Selskabet er medlem af to foreninger:

 • Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK).
 • Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF).

Foreningerne er ganske forskellige:

SLAK samler alle Københavnske lokalhistoriske foreninger og arkiver. Formålet er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser mm. Medlemskab er nødvendigt aht. tilskud fra Københavns Kommune. SLAK fordeler efter ansøgning tilskud til arkivernes faglige aktiviteter, mens Københavns Kommune efter ansøgning betaler driftsudgifter som husleje og forsikring.

 

DLF samler alle danske lokalhistoriske foreninger. Formålet er at styrke interessen for dansk lokalhistorie mm. Medlemskab er frivilligt.

Hjemmesiden

Selskabet har en vigtig kommunikationskanal i hjemmesiden med linket www.lokalhistorie-bhu.dk. Der ligger mange oplysninger bl.a. om Arkivet, bøger og notater samt aktuelle arrangementer, og flere nye medlemmer har fundet Selskabet via hjemmesiden. Man kan melde sig ind her og læse Selskabets vedtægter. Kontaktoplysninger for bestyrelsen er tillige at finde på hjemmesiden.

Der kan stadig stilles lokalhistoriske spørgsmål til Selskabet via en central postkasse i Google-mail, og postkassen kan findes på hjemmesiden.

Økonomi

Foreningen har en solid kassebeholdning på 79.112,85 kr.

I 2021 fik Selskabet fra Københavns Kommunes Arkivudvalg bevilget et markant beløb på 57.946,00 kr. til aktiviteter i 2022, og disse er til sidste krone anvendt til fremme af Selskabet inden for de ansøgte formål. Der er bl.a. betalt forsikring, drift af hjemmeside, indbinding af avisårgange, trykning af blad, trykning af plakater og postkort samt indkøb af scanner, PC og projektor.

I 2022 har Selskabet ansøgt til Københavns Kommune om 74.800,00 kr. til aktiviteter i 2023. Selskabet har modtaget tilsagn vedr. husleje og forsikring på 22.700,00 kr. Tilsagn til formidlingsaktiviteter mm. på 52.100,00 kr. udestår imidlertid stadig. Disse formidlingsaktiviteter omfatter bl.a. drift af hjemmeside, indbinding af avisårgange, udgivelse af Nyt fra Lokalhistorien samt trykning af plakater, postkort og informationsfoldere. Pt. forventes tilsagnet reduceret til 10.000 kr. grundet bortfald af en generel bevilling til alle arkiver organiseret i SLAK.

Der arbejdes for, at de generelle bevillinger fra Københavns Kommune normaliseres i 2024 til 2022 niveau for alle arkiver.

Afsluttende

Den grundlæggende opgave er vedblivende at fastholde og tiltrække medlemmer gennem attraktive tilbud i form af medlemsblade, arrangementer, Arkivet, lokalhistorisk samvær mm., og det tyder på, at medlemsfremgangen kan fastholdes.

Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren Anne Brix Christiansen gennemgik overordnet regnskabet. Regnskabet blev derefter godkendt. Formanden Bo Öhrström fremlagde budgettet for 2023, og det viser et underskud på 5.300 kr.

Overordnede betragtninger er:

 • Det ansøgte beløb fra SLAK reduceres til 10.000 kr.
 • Kontingentet er uændret 150 kr. årligt.
 • Årets underskud reducerer ikke kassebeholdningen i betydeligt omfang.
 • Ultimo 2023 kendes størrelsen af tilskudsbevillingerne for 2024 fra Københavns Kommune. Hvis bevillingerne ikke øges passende, foreslås kontingentet sat op til eksempelvis 200 kr. årligt (efter 10 år med samme kontingent).

Indtægter:

 • Tilskud fra Københavns Kommune dækker husleje og forsikring på i alt 22.700 kr.
 • Tilskud fra Københavns Kommune via SLAK reduceres fra ansøgt beløb 52.100 kr. til estimeret

10.000 kr.

 • Kontingentindtægter er uændrede med et uændret kontingent årligt på 150 kr.

Udgifter:

 • Københavns Kommune dækker husleje og forsikring på i alt 22.700.
 • Kontingenter til SLAK og DLF er uændrede.
 • Internet-adgang i Arkivet og hjemmeside er uændrede.
 • Lokaleleje estimeres til noget Pilegården samt andet.
 • Porto rummer fire blade årligt med ét stort blad. Ved hvert nummer sendes cirka 100 blade med PostNord.
 • Der indkøbes ikke yderligere IT-udstyr.
 • Bladudgivelser er uændrede fire gange årligt med ét stort blad.
 • Forplejning rummer generalforsamlingen med annonceret let mad, kaffe og kage. Herudover dækker forplejning alene kaffe og kage i mest muligt omfang. Anden mad og drikke dækkes af egenbetaling fra deltagerne.
 • Øvrige udgiftsposter er minimeret i løst estimeret omfang.
 • Eventuelle øvrige omkostninger ved arrangementer som eksempelvis adgangsbilletter dækkes af egenbetaling fra deltagerne.

Kassereren meddelte, at kontingentet på kr. 150 kr. pr. medlem bliver fastholdt endnu et år. Kontingentet ansås som værende lavt og svarende til Selskabets indtægtsbehov i 2023.

 1. Valg

Valg af bestyrelsen for en toårig periode

Bo Öhrström, Irene Hjelmslund og Svend Ole Nielsen var på valg. Bo og Irene var villige til genvalg, mens Svend Ole ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Wodskou. Bo, Irene og Peter blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Manfred Crety og Jette Nielsen var på valg, og begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog yderligere Karin Eriksen. Manfred, Jette og Karin blev valgt.

Valg af revisor

Kurt Martinsen var på valg, og Kurt var villig til genvalg. Kurt blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Bent Christensen var på valg, og Bent var villig til genvalg. Bent blev valgt.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. Eventuelt

Der blev inviteret til forslag til arrangementer og andre aktiviteter for Selskabet. Forslag kan altid mailes til Selskabets postkasse eller formanden. Forsamlingen foreslog følgende:

 • Besøg på Efterslægten
 • Besøg på Brønshøj Skole
 • Besøg på Bellahøj Skole
 • Rundvisning i Den Engelske Haveby
 • Søg midler fra Lokaludvalget.

Afslutningsvis takkende dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt medlemmerne for fremmødet og deres engagement.